Thông báo (về việc tuyển dụng viên chức 2021 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ)

Đăng vào 02/03/2021

Căn cứ Công văn số 371/BKHCN-TCCB ngày 26/2/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp; Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021. 

Thông tin chi tiết tải tại đây


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...